RUEDA MASTERS - WARSZTATY z REYNALDO - SOBOTA 4 MARCA 2023