Taniec Wydarzenia zawiera Turnieje zawiera XDance Festival 2019 I Zdzieszowice

XDance Festival 2019 I ZdzieszowiceXDance Festival 2019 I Zdzieszowice
Data: 24.03.2019
(Wydarzenie już sie odbyło!)
Lokalizacja: Zdzieszowice
Miejsce: Hala Sportowa MGOKSiR, ul. Góry św. Anny 21
Style: Show Dance, Modern Jazz, Disco Dance, Street Dance, Hip-Hop Dance
Patronat: NIE (Jak zdobyć i co daje patronat?)
Facebook: Wydarzenie na Facebooku
Facebook:
Podziel się: Bookmark and Share
Opis:

XDF 2019 I Zdzieszowice I 24 Marca, 2019r.

1. Organizator:

XCULTURE

2. Termin i miejsce:
24 marca 2019 r.
ul. Góry św. Anny 21, 47-330 Zdzieszowice
(Hala Sportowa MGOKSiR)

3. Uczestnicy:
W Festiwalu mogą wziąć udział uczniowie szkół tańca, sekcji tańca działających przy ośrodkach
kultury a także stowarzyszeniach artystycznych.

4. Cel festiwalu:
• Integracja środowiska tanecznego.
• Konfrontacja dorobku artystycznego zespołów tanecznych.
• Wymiana pomysłów i doświadczeń instruktorów oraz uczestników.
• Rozwijanie talentów estradowych.
• Popularyzacja zespołowych form tanecznych, walorów artystycznych i
wychowawczych.
• Kształtowanie procesów wychowawczych poprzez umiejętności
Współpracy, zaufania, empatii i współzawodnictwa.
• Promowanie dziecięcej i młodzieżowej twórczości tanecznej.

5. Zasady oceny:
Każdy występ będzie oceniany przez komisję sędziowską, w
oparciu o następujące kryteria:
• Technika taneczna.
• Kompozycja (choreografia).
• Wrażenie artystyczne.
• Pomysłowość, estetyka, dobór kostiumów i muzyki.

6. Kategorie taneczne i wiekowe:

HIP-HOP ( solo, duety, formacje)
(Old school hip hop, new school hip hop, locking, popping, house, new age, bboying)
Propozycja choreograficzna oparta na fabule kultury hip-hop i na stylu ulicy.)
solo muzyka organizatora 1 min
do 11 lat
12-15 lat
16+
duety muzyka organizatora 1 min
do 11 lat
12-15 lat
16+
formacje muzyka własna do 4 min
5-6 lat
do 9 lat
do 11 lat
12-15 lat
16+

STREET DANCE SHOW (solo, duety, formacje)
(Prezentacja artystyczna zawierająca dramaturgię z wykorzystaniem różnych technik tańca
nowoczesnego (hip-hop, disco dance, jazz i inne), kostiumów, rekwizytów oraz innych efektów
scenicznych. Muzyka pop.)
solo muzyka własna do 2,15 min
do 11 lat
12-15 lat
16+
duety muzyka własna do 2,15 min
do 11 lat
12-15 lat
16+
formacje muzyka własna do 4 min
5-6 lat
do 9 lat
do 11 lat
12-15 lat
16+

DISCO DANCE
(propozycja choreograficzna oparta o jednolitość techniki i formy, charakterystyczne dla disco dance,
disco freestyle)
formacje, muzyka własna do 4 min
5-6 lat
do 9 lat
do 11 lat
12-15 lat
16+

MODERN JAZZ
(Propozycja choreograficzna oparta o jednolitość techniki i formy, poparta wysokim poziomem
wykonawczym.)
formacje muzyka własna do 4 min
5-6 lat
do 9 lat
do 11 lat
12-15 lat
16+

SHOW DANCE
(Prezentacja artystyczna zawierająca dramaturgię, z wykorzystaniem różnych technik tanecznych
(m.in. jazz, modern), rekwizytów oraz innych efektów scenicznych. Muzyka filmowa, instrumentalna
itp.)
formacje muzyka własna do 4 min
5-6 lat
do 9 lat
do 11 lat
12-15 lat
16+

OPEN 30+
(Prezentacje artystyczne w każdym stylu tanecznym dla grupy wiekowej 30+ )
formacje muzyka własna do 4 min 30+

7. Nagrody
• Każdy uczestnik kat. wiekowej 5-6 lat otrzyma pamiątkowy medal.
• Laureaci miejsc od 1-3 otrzymają medale oraz dyplomy.
• Przewidziane są również wyróżnienia
• Nagrody rzeczowe (Dzieci)
• Nagrody finansowe (Grand Prix)

8. Warunki uczestnictwa
• Prawidłowe wypełnienie formularza na stronie www.xculture.pl
(termin nadsyłania zgłoszeń obowiązuje do 12 marca 2019 r.)
• Zgłoszenia po upływie terminu, nie będą rozpatrywane.
• Opłata startowa za zgłoszenie:
solo Opłata startowa za zgłoszenie jednego tancerza
do jednej konkurencji tanecznej wynosi 30,00 zł
duety Opłata startowa za zgłoszenie duetu do jednej
konkurencji tanecznej wynosi 50,00 zł
formacje Opłata startowa za zgłoszenie jednego tancerza do
jednej konkurencji tanecznej wynosi 20,00 zł
• Informacje o kwalifikacji każdy zespół otrzyma na adres e-mail.
• W przypadku zgłoszenia tego samego tancerza do więcej niż jednej konkurencji
opłata ulega zwiększeniu proporcjonalnie o (20.00 zł formacja, 30 zł solo, 50 zł duet) tj. np. start
jednego tancerza w dwóch formacjach to : (20,00 zł + 20,00 zł.)

9. Informacje organizacyjne:
• Postanowienia regulaminu są obowiązani respektować wszyscy uczestnicy imprezy.
• Uczestnik imprezy jest zobowiązany zachowywać się w sposób zgodny z zasadami współżycia
społecznego, w tym nie zagrażać bezpieczeństwu innych osób obecnych na imprezie (przestrzegając
postanowień regulaminu obiektu i regulaminu imprezy).
• Liczebność zgłoszonej formacji to minimum 7 tancerzy.
• Formacje prezentują jedną choreografię taneczną o czasie nieprzekraczającym 4 minut.
• Podczas występu wszyscy tancerze muszą przebywać na scenie.
• W toku występu mogą być prezentowane wyłącznie takie struktury taneczne i elementy
akrobatyczne, które nie stanowią zagrożenia dla zdrowia i życia tancerzy. Podczas występu,
tancerze zobligowani są do używania obuwia tanecznego, nie pozostawiającego śladów na parkiecie.
• Zabrania się ustawiania na scenie konstrukcji, które stwarzają ryzyko zagrożenia dla zdrowia i
życia Każdy uczestnik Konkursu musi posiadać ważny dokument identyfikacyjny (legitymacja lub
dowód osobisty).
• Wszystkie zespoły zobligowane są posiadać opiekunów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
• Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i wykorzystanie ich do
celów marketingowych przez organizatora.
• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo rejestracji filmowej oraz fotograficznej jedynie do celów
marketingowych.
• Wstęp na widownię jest płatny 5 zł
• Koszty transportu i ubezpieczenia na imprezie są po stronie uczestników festiwalu.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy utracone.
• Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród odbywa się po każdej kategorii tanecznej za wyjątkiem
Grand Prix (ogłoszenie na koniec festiwalu)
• Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia przyjmowania zgłoszeń przed terminem jego
upłynięcia, jeżeli liczba miejsc zostanie zapełniona.
• W przypadku dużej ilości uczestników o zakwalifikowaniu do turnieju decydować będzie
kolejność wpłynięcia wniosków.
• W przypadku zbyt małej ilości zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo do połączenia
kategorii.
• W przypadku rezygnacji, opłata akredytacyjna nie podlega zwrotowi.
• Kolejność prezentacji uczestników zależna jest od organizatora
• O przynależności do odpowiedniej kategorii wiekowej, decyduje 80% grupy.
• Obowiązkiem uczestnika / instruktora jest przekazanie akustykowi pendrive z nagraniem
muzycznym w dniu prezentacji. Inne nośniki typu telefon, nie będą akceptowane.
• Nazwa pliku z nagraniem muzycznym powinna być podpisana w niżej wymieniony sposób:
KATEGORIA TANECZNA / KATEGORIA WIEKOWA / NAZWA GRUPY
• Uczestnik powinien posiadać przy sobie kopię zapasową podkładu muzycznego.
• Osoby nieprzestrzegające postanowień niniejszego regulaminu zostaną wyproszone z turnieju
bez prawa do zwrotu uiszczonych opłat.
• Wszelkie spory oraz sprawy nieobjęte postanowieniami niniejszego regulaminu rozpatruje
kierownik turnieju. Decyzje kierownika turnieju mają charakter ostateczny.
• Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia na stronie internetowej
• Osoby zainteresowane fakturami muszą wypełnić dane podczas zgłoszenia
(Faktura będzie do odbioru w dniu festiwalu podczas rejestracji).

10. Informacje dodatkowe:
W trakcie trwania festiwalu odbędą się warsztaty taneczne. Każdy uczestnik będzie miał możliwość
wziąć w nich udział.

11. Dane techniczne:
• Parkiet o wymiarach: Szerokość 15 m, Długość 10 m
• Nowoczesne oświetlenie i nagłośnienie.
• Garderoby
• Numerowane miejsca.

12. Kontakt:
Wszelkie pytania w sprawie festiwalu w pierwszej kolejności, proszę kierować na facebook lub adres
e-mail.
www.xculture.pl
FB: m.me/XDanceFestival2019
@:
MB: +48 515 035 491


www.xculture.plKomentarze
-->