Taniec Wydarzenia zawiera Warsztaty zawiera Axis Syllabus Intensive with Frey Faust

Axis Syllabus Intensive with Frey FaustAxis Syllabus Intensive with Frey Faust
Data: 15.02.2019
(Wydarzenie już sie odbyło!)
Lokalizacja: Poznań
Miejsce: pin AWF Poznań - Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu , Królowej Jadwigi 27/39, 61-871 Poznań
Style: brak informacji
Patronat: NIE (Jak zdobyć i co daje patronat?)
Facebook: Wydarzenie na Facebooku
Facebook:
Podziel się: Bookmark and Share
Opis:

Intensywny warsztat - pogłębione studium Axis Syllabus z Freyem Faustem 15-17.02.2019 (18 godzin)

(please scroll down for English translation)

W ramach I Międzynarodowej Konferencji Naukowej Dance Connections,organizowanej przez Akademię Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Katedrę Tańca i Gimnastyki oraz Studenckie Koło Naukowe Pracownia Nauk o Tańcu, odbędzie się 3-dniowy intensywny warsztat - pogłębione studium Axis Syllabus z Freyem Faustem.

Cena:
800 zł - do końca grudnia
850 zł - do końca stycznia
900zł - luty
Czas:
15.02.2019
- Axis Syllabus Intensive 10.00-13.00 i 15.00-18.00
16.02.2019
- Axis Syllabus Intensive 9.30-12.30 i 13.30-16.30
17.02.2019
- Axis Syllabus Intensive 10.00-13.00 i 15.00-18.00

Zapisz się: (formularz)
https://drive.google.com/open?id=1pZMVozOw81x7r95Wfpmq8jotMAuqEGtp40BE0bjM3cs

Kontakt:


Dodatkowe informacje:

Zaplanowane są również krótkie przerwy kawowe.
Woda, herbata i kawa będzie dostępna na miejscu.

Osoby, które nie miały styczności z Axis Syllabus, a chciałyby uczestniczyć w Axis Syllabus Intensive gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w Axis Syllabus Intro (https://www.facebook.com/events/125397301705190/?ti=icl)oraz wysłuchania prelekcji Freya Fausta w części wykładowej Konferencji.

Serdecznie zapraszamy!

Frey Faust

Frey Faust, urodzony w 1960 roku, swoje pierwsze kroki na scenie stawiał w wieku 8 lat, występując z rodziną jako podróżujący trubadur. Zajmuje się kontakt improwizacją i jest absolwentem nowojorskiej sceny tańca lat 80-tych. Współpracował z i pracował dla wielu artystów, a są to między innymi Ohad Naharin, Donald Byrd, David Parsons, Gina Buntz, Howard Katz, Merce Cunningham, Meredith Monk, Randy Warshaw, Bob Een, Stephen Petronio, Danny Ezralow. Jest założycielem lub współzałożycielem trzech zespołów tanecznych. Stworzył lub był współtwórcą ponad 40 choreograficznych prac solowych i grupowych. Dzięki samodzielnym badaniom prowadzonym nad anatomią, biomechaniką i fizyką udało mu się zbudować podejście pedagogiczne, które sprawiło, że jest teraz rozchwytywanym nauczycielem, osobistym trenerem i doradcą technicznym. Po piętnastu latach badań, scalił swoje odkrycia w książce "The Axis Syllabus - leksykon ruchu ludzkiego", którą jest w stanie kontynuować przy pomocy Międzynarodowej Sieci Badawczej Axis Syllabus (AS).
Założona w 2009 roku Międzynarodowa Sieć Badawcza Axis Syllabus jest szybko rozwijającą się grupą ekspertów pochodzących z wielu dziedzin zajmujących się ludzkim ruchem i edukacją. Ostatnio jego praca nad AS skupiała się na konstrukcji zestawu symboli, który może usprawnić dokumentację i analizę ruchu. Frey Faust mówi w 4. Językach oraz nadal tworzy i tańczy.
(źródło: https://www.freyfaust.org/ )

O Axis Syllabus:

Axis Syllabus jest nieustannie ewoluującym leksykonem służącym do organizacji i wzajemnej korelacji empirycznych i naukowych wyników badań prowadzonych na przestrzeni lat nad ruchem człowieka. Obejmuje anatomiczne szczegóły, fizykę, zastosowania praktyczne, badania, analizę i transmisję ruchu.
Aspiracją Axis Syllabus jest dostarczanie jednostce najbardziej odpowiednich i aktualnych informacji w neutralnym formacie, co na celu ma umożliwienie człowiekowi zastosowania tych informacji do jego własnego kontekstu kulturowego lub estetycznego.
Dostarczane podczas warsztatów Axis Syllabus informacje stają się znaczące i przydatne do dalszej pracy z ciałem dzięki niezliczonej ilości podejść do fizycznych dociekań i integracji. Celem tej metody jest zrozumienie i współpraca z ludzką strukturą, którą dziedziczymy przez tysiące lat ewolucji.
Poprzez rozumienie i wdrażanie tych zasobów dostosowujemy się do zmieniających się ograniczeń, dzięki czemu możemy w odpowiedzialny sposób odwzorować nasze działania i kreatywność. A poprzez porównanie naszych wyborów estetycznych z rzeczywistością fizjologiczną mamy okazję upewnić się, że spełniają one akceptowalne parametry naszego bezpieczeństwa.
Podstawowym aspektem tego podejścia jest zachęcanie człowieka do świadomej samokontroli i zindywidualizowanego zastosowania naszych działań, przy pełnym zrozumieniu, że chociaż mamy podobny plan budowy ciała to jednak każdy z nas ma inne proporcje i ton. Te wartości zmieniają równania, które musimy sformułować, aby rozwiązać problemy z poruszaniem się, a rozumiejąc i szanując właściwości struktury ciała, możemy oceniać nasze wybory pod względem wydajności i funkcjonalności.
(źródło: http://www.axissyllabus.org/axis-syllabus )

[ENG]

Axis Syllabus Intensive - deep study with Frey Faust - 15-17.02.2019 (18 hours)

As a part of the I International Scientific Conference Dance Connections, organized by the Eugeniusz Piasecki University of Physical Education in Poznań, The Department of Dance and Gymnastics and The Student Research Circle - Dance Science Laboratory, there will be 3-day Axis Syllabus Intensive workshop - deep study with Frey Faust.

Price:
- 800PLN - till the end of December
- 850PLN - till the end of January
- 900PLN - February
Time:
15.02.2019
- Axis Syllabus Intensive 10.00-13.00 and 15.00-18.00
16.02.2019
- Axis Syllabus Intensive 9.30-12.30 and 13.30-16.30
17.02.2019
- Axis Syllabus Intensive 10.00-13.00 and 15.00-18.00

Sign in: (entry form)
https://drive.google.com/open?id=1pZMVozOw81x7r95Wfpmq8jotMAuqEGtp40BE0bjM3cs

Contact:


Additional informations:

Short coffee breaks during workshops are also planned.
Water, tea and coffee will be provided for participants.

Anyone interested in taking part in Axis Syllabus Intensive who have not had contact with Axis Syllabus, we strongly encourage you to participate in the Axis Syllabus Intro (https://www.facebook.com/events/125397301705190/?ti=icl) and listen to the lecture of Frey Faust in the theoretical part of the Conference.

Come and join us!

Frey Faust:

Born in 1960, Frey Faust began performing at the age of 8 with his family as a traveling troubadour. He is a contact improviser and an alumnus of the 80´s New York dance scene. He has worked with and for a number of artists (order of appearance): Ohad Naharin, Donald Byrd, David Parsons, Gina Buntz, Howard Katz, Merce Cunningham, Meredith Monk, Randy Warshaw, Bob Een, Stephen Petronio, Danny Ezralow... to name a few. He founded or co-founded three dance companies, and has created or co-created over 40 choreographic solo and group works. Following an independent study of anatomy, biomechanics, and physics, he has been able to build a pedagogical approach that has made him a sought after teacher, personal coach and technical counselor. After fifteen years of research, he consolidated his findings in a book, 'The Axis Syllabus - human movement lexicon', which he continues to edit with the help of the Axis Syllabus International Research Network. Founded in 2009, the ASIRN is a rapidly expanding group of experts from many related fields in the human movement and education sciences. Recently, his work on the AS has been focused on the construction of a symbol set with the potential to streamline movement documentation and analysis. Frey Faust speaks 4 languages and continues to create and perform dances.
(credit: https://www.freyfaust.org/ )

About Axis Syllabus:

The Axis Syllabus is a constantly evolving reference system, or lexicon for the organization and cross-correlation of empirical and scientific findings from the study of human movement. This includes anatomical details, physics, practical applications, research, analysis and transmission.
Its aspiration is to provide most relevant, up-to-date information in a neutral format, hopefully allowing the individual to apply this information to their own cultural or aesthetic context.
In an Axis Syllabus class or workshop, the information becomes meaningful through countless approaches to physical inquiry and integration. The intention is to understand and collaborate with the human structure inherited through thousands of years of evolution. Understanding and deploying these resources while adapting to changing limitations, we can contextualize our activities and creativity in a responsible manner, by cross-checking our aesthetic choices with physiological realities to make sure they respect acceptable safety parameters.
A fundamental aspect to this approach is to encourage informed self-monitoring and individualized applications, in the full recognition that although we share a similar body-plan, each has different proportions and tone, and these values alter the equations we must formulate to solve the problems of moving. Understanding and respecting the properties of the body's structure we can evaluate our choices for efficiency and functionality.
(credit: http://www.axissyllabus.org/axis-syllabus )Komentarze
-->